Partnerské knižnice

Partnerské knižnice Kancelárie NR SR

 

Cieľom projektu je zvýšiť a skvalitniť informovanosť o Národnej rade SR a o jej práci medzi odbornou aj laickou verejnosťou. Vybrané knižnice získali status „partnerská knižnica Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky“. Partnerské knižnice môžu kvalifikovane sprostredkovať verejnosti informácie o činnosti parlamentu. Na projekte spolupracujú: Slovenská národná knižnica, Kancelária Národnej rady SR a Združenie pre podporu lokálnej demokracie, partnerské knižnice.

Tento projekt je súčasťou dlhodobého projektu „Informácie pre občanov“ zameraného na implementáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Združenie na podporu lokálnej demokracie uskutočňuje projekt Informácie pre občanov hlavne vďaka podpore programu MATRA Ministerstva zahraničných vecí Holandského kráľovstva. Zároveň si ako vzor zobral škótsky projekt „Partnerské knižnice“, ktorý sa realizuje vo Veľkej Británii už niekoľko rokov.

Za vytvorenie a fungovanie siete partnerských knižníc zodpovedá Slovenská Národná knižnica v Martine. Je to 36 knižníc z celého Slovenska.

Kancelária Národnej rady SR:

A/ zabezpečila odborné prednášky počas školení pracovníkov partnerských knižníc a doterajšom rozsahu sprístupňuje informácie o činnosti parlamentu prostredníctvom Internetu a prostredníctvom Parlamentného inštitútu / Parlamentnej knižnice.

B/ pre partnerské knižnice zabezpečuje:
- dokumenty o NR SR: Ústava SR, Rokovací poriadok NR SR, CD-ROM o NR SR, propagačné materiály o činnosti NR SR, štatistické materiály o činnosti NR SR, brožúru Ako pracuje parlament; knihu o poslancoch NR SR; Výročné správy NR SR; informačné materiály o Parlamentom inštitúte a Európskej únii; stenografické správy; ai.
- školiace priestory pre knihovníkov.

C/ v r. 2002 - 2004 sa organizovala v spolupráci so Združením pre podporu lokálnej demokracie šesť 3-denných seminárov na témy:

1. December 2002: www stránka NR SR; služby Parlamentného inštitútu: Parlamentná knižnica,Odbor analýz a vzdelávania, Archív, Informačné stredisko pre verejnosť; Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a jeho využitie na Slovensku;

2. Apríl 2003: Právo na informácie v Slovenskej republike a vzťah medzi Slovenskom a Európskou úniou; informačné zdroje inštitúcií EÚ; up-date www stránky NR SR; návšteva parlamentu;

3. November 2003: Digitálna knižnica ako zdroj informácií; Informačné zdroje EÚ o štrukturálnych a kohéznych fondoch, príprava projektov na využitie fondov EÚ; výmena praktických skúseností a metódy práce partnerských knižníc;

4. December 2003, február 2004, apríl 2004: opakovanie seminárov pre druhú skupinu partnerských knižníc.

V súčasnosti projekt pokračuje: partnerské knižnice získavajú informácie o činnosti NR SR po telefóne a prostredníctvom e-mailu prostredníctvom Oddelenia komunikácie s verejnosťou, tlačené materiály zasiela Kancelária NR SR zdarma.

Na jeseň 2011 sa konal ďalší 3-dňový seminár pre knihovníkov partnerských knižníc na aktuálne témy: postavenie a úlohy NR SR, Legislatívny proces, Koncepcia rozvoja verejnej správy, web stránka NR SR, práca s informáciami o NR SR, systéme sledovania legislatívneho procesu, Digitálna knižnica krajín V4, Digitalizácia kultúrneho dedičstva, práca Parlamentného inštitútu a Parlamentnej knižnice.

Od r. 2011 organizuje Parlamentná knižnica semináre k aktuálnym témam pre partnerské knižnice každoročne.

V súčasnosti projekt pokračuje: partnerské knižnice získavajú informácie o činnosti NR SR po telefóne a prostredníctvom e-mailu prostredníctvom Oddelenia komunikácie s verejnosťou, tlačené materiály zasiela Kancelária NR SR zdarma.

Na jeseň 2011 sa konal ďalší 3-dňový seminár pre knihovníkov partnerských knižníc na aktuálne témy: postavenie a úlohy NR SR, Legislatívny proces, Koncepcia rozvoja verejnej správy, web stránka NR SR, práca s informáciami o NR SR, systéme sledovania legislatívneho procesu, Digitálna knižnica krajín V4, Digitalizácia kultúrneho dedičstva, práca Parlamentného inštitútu a Parlamentnej knižnice.

V r. 2011 – 2016 organizovala Parlamentná knižnica semináre k aktuálnym témam činnosti parlamentu.

Partnerské knižnice

Partnerské knižnice Kancelárie NR SR

 

Cieľom projektu je zvýšiť a skvalitniť informovanosť o Národnej rade SR a o jej práci medzi odbornou aj laickou verejnosťou. Vybrané knižnice získali status „partnerská knižnica Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky“. Partnerské knižnice môžu kvalifikovane sprostredkovať verejnosti informácie o činnosti parlamentu. Na projekte spolupracujú: Slovenská národná knižnica, Kancelária Národnej rady SR a Združenie pre podporu lokálnej demokracie, partnerské knižnice.

Tento projekt je súčasťou dlhodobého projektu „Informácie pre občanov“ zameraného na implementáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Združenie na podporu lokálnej demokracie uskutočňuje projekt Informácie pre občanov hlavne vďaka podpore programu MATRA Ministerstva zahraničných vecí Holandského kráľovstva. Zároveň si ako vzor zobral škótsky projekt „Partnerské knižnice“, ktorý sa realizuje vo Veľkej Británii už niekoľko rokov.

Za vytvorenie a fungovanie siete partnerských knižníc zodpovedá Slovenská Národná knižnica v Martine. Je to 36 knižníc z celého Slovenska.

Kancelária Národnej rady SR:

A/ zabezpečila odborné prednášky počas školení pracovníkov partnerských knižníc a doterajšom rozsahu sprístupňuje informácie o činnosti parlamentu prostredníctvom Internetu a prostredníctvom Parlamentného inštitútu / Parlamentnej knižnice.

B/ pre partnerské knižnice zabezpečuje:
- dokumenty o NR SR: Ústava SR, Rokovací poriadok NR SR, CD-ROM o NR SR, propagačné materiály o činnosti NR SR, štatistické materiály o činnosti NR SR, brožúru Ako pracuje parlament; knihu o poslancoch NR SR; Výročné správy NR SR; informačné materiály o Parlamentom inštitúte a Európskej únii; stenografické správy; ai.
- školiace priestory pre knihovníkov.

C/ v r. 2002 - 2004 sa organizovala v spolupráci so Združením pre podporu lokálnej demokracie šesť 3-denných seminárov na témy:

1. December 2002: www stránka NR SR; služby Parlamentného inštitútu: Parlamentná knižnica,Odbor analýz a vzdelávania, Archív, Informačné stredisko pre verejnosť; Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a jeho využitie na Slovensku;

2. Apríl 2003: Právo na informácie v Slovenskej republike a vzťah medzi Slovenskom a Európskou úniou; informačné zdroje inštitúcií EÚ; up-date www stránky NR SR; návšteva parlamentu;

3. November 2003: Digitálna knižnica ako zdroj informácií; Informačné zdroje EÚ o štrukturálnych a kohéznych fondoch, príprava projektov na využitie fondov EÚ; výmena praktických skúseností a metódy práce partnerských knižníc;

4. December 2003, február 2004, apríl 2004: opakovanie seminárov pre druhú skupinu partnerských knižníc.

V súčasnosti projekt pokračuje: partnerské knižnice získavajú informácie o činnosti NR SR po telefóne a prostredníctvom e-mailu prostredníctvom Oddelenia komunikácie s verejnosťou, tlačené materiály zasiela Kancelária NR SR zdarma.

Na jeseň 2011 sa konal ďalší 3-dňový seminár pre knihovníkov partnerských knižníc na aktuálne témy: postavenie a úlohy NR SR, Legislatívny proces, Koncepcia rozvoja verejnej správy, web stránka NR SR, práca s informáciami o NR SR, systéme sledovania legislatívneho procesu, Digitálna knižnica krajín V4, Digitalizácia kultúrneho dedičstva, práca Parlamentného inštitútu a Parlamentnej knižnice.

Od r. 2011 organizuje Parlamentná knižnica semináre k aktuálnym témam pre partnerské knižnice každoročne.

V súčasnosti projekt pokračuje: partnerské knižnice získavajú informácie o činnosti NR SR po telefóne a prostredníctvom e-mailu prostredníctvom Oddelenia komunikácie s verejnosťou, tlačené materiály zasiela Kancelária NR SR zdarma.

Na jeseň 2011 sa konal ďalší 3-dňový seminár pre knihovníkov partnerských knižníc na aktuálne témy: postavenie a úlohy NR SR, Legislatívny proces, Koncepcia rozvoja verejnej správy, web stránka NR SR, práca s informáciami o NR SR, systéme sledovania legislatívneho procesu, Digitálna knižnica krajín V4, Digitalizácia kultúrneho dedičstva, práca Parlamentného inštitútu a Parlamentnej knižnice.

V r. 2011 – 2016 organizovala Parlamentná knižnica semináre k aktuálnym témam činnosti parlamentu.

Parlamentná knižnica sídli v novootvorených priestoroch Severných hradieb Bratislavského hradu.

Parlamentná knižnica sídli v novootvorených priestoroch Severných hradieb Bratislavského hradu.