Úvod

Parlamentná knižnica je samostatným oddelením Kancelárie NR SR organizačne začleneným do odboru Parlamentného inštitútu.
Parlamentná knižnica bola zriadená rozhodnutím predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 1511/1991 v r. 1991.

Parlamentná knižnica nie je verejnou knižnicou. Podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach (knižničný zákon) má postavenie špeciálnej knižnice. Svoje služby poskytuje poslancom NR SR, zamestnancom Kancelárie NR SR, vybraným používateľom (najmä orgánom štátnej správy) a študentom vysokých škôl - pozri Knižničný a výpožičný poriadok Parlamentnej knižnice (831 KB)).

Parlamentná knižnica spolupracuje s najväčšími knižnicami a informačnými inštitúciami na Slovensku, s vybranými inštitúciami Európskej únie a so zahraničnými parlamentnými knižnicami. Od roku 1992 je členom Sekcie knižníc a výskumných služieb pre parlamenty IFLA (International Federation of Library Associations). 

Fond knižnice
Knižný fond tvorí 95 000 knižničných jednotiek z oblastí: právo, politika, parlamentarizmus, štatistika, ekonómia, informačné technológie, sociálne vedy, encyklopédie, slovníky a ďalšie. Knižnica vlastní špecializovaný fond parlamentných dokumentov a zbierok zákonov Slovenskej národnej rady a Národnej rady SR. 

Časopisecký fond tvorí cca 850 titulov domácich periodík a cca 50 titulov zahraničných periodík.
Súčasťou fondu sú aj databázy na nosičoch DVD.

Úvod

Parlamentná knižnica je samostatným oddelením Kancelárie NR SR organizačne začleneným do odboru Parlamentného inštitútu.
Parlamentná knižnica bola zriadená rozhodnutím predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 1511/1991 v r. 1991.

Parlamentná knižnica nie je verejnou knižnicou. Podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach (knižničný zákon) má postavenie špeciálnej knižnice. Svoje služby poskytuje poslancom NR SR, zamestnancom Kancelárie NR SR, vybraným používateľom (najmä orgánom štátnej správy) a študentom vysokých škôl - pozri Knižničný a výpožičný poriadok Parlamentnej knižnice (831 KB)).

Parlamentná knižnica spolupracuje s najväčšími knižnicami a informačnými inštitúciami na Slovensku, s vybranými inštitúciami Európskej únie a so zahraničnými parlamentnými knižnicami. Od roku 1992 je členom Sekcie knižníc a výskumných služieb pre parlamenty IFLA (International Federation of Library Associations). 

Fond knižnice
Knižný fond tvorí 95 000 knižničných jednotiek z oblastí: právo, politika, parlamentarizmus, štatistika, ekonómia, informačné technológie, sociálne vedy, encyklopédie, slovníky a ďalšie. Knižnica vlastní špecializovaný fond parlamentných dokumentov a zbierok zákonov Slovenskej národnej rady a Národnej rady SR. 

Časopisecký fond tvorí cca 850 titulov domácich periodík a cca 50 titulov zahraničných periodík.
Súčasťou fondu sú aj databázy na nosičoch DVD.

Parlamentná knižnica sídli v novootvorených priestoroch Severných hradieb Bratislavského hradu.

Parlamentná knižnica sídli v novootvorených priestoroch Severných hradieb Bratislavského hradu.