Úvod

 

Parlamentná knižnica je samostatným oddelením Kancelárie NR SR organizačne začleneným do odboru Parlamentného inštitútu.
Parlamentná knižnica bola zriadená rozhodnutím predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 1511/1991 v r. 1991.

Parlamentná knižnica nie je verejnou knižnicou. Podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach (knižničný zákon) má postavenie špeciálnej knižnice. Svoje služby poskytuje poslancom NR SR, zamestnancom Kancelárie NR SR, vybraným používateľom (najmä orgánom štátnej správy) a študentom vysokých škôl - pozri Knižničný a výpožičný poriadok Parlamentnej knižnice (831 KB)).

Parlamentná knižnica spolupracuje s najväčšími knižnicami a informačnými inštitúciami na Slovensku, s vybranými inštitúciami Európskej únie a so zahraničnými parlamentnými knižnicami. Od roku 1992 je členom Sekcie knižníc a výskumných služieb pre parlamenty IFLA (International Federation of Library Associations).

 

Fond knižnice
Knižný fond tvorí 95 000 knižničných jednotiek z oblastí: právo, politika, parlamentarizmus, štatistika, ekonómia, informačné technológie, sociálne vedy, encyklopédie, slovníky a ďalšie. Knižnica vlastní špecializovaný fond parlamentných dokumentov a zbierok zákonov Slovenskej národnej rady a Národnej rady SR.

 

Časopisecký fond tvorí cca 850 titulov domácich periodík a cca 50 titulov zahraničných periodík.
Súčasťou fondu sú aj databázy na nosičoch DVD.